8.1.4 Ruimte voor de Vecht

De gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht heeft als doel om de waterveiligheid te vergroten, natuur te versterken en een sociaaleconomische impuls te geven aan het Vechtdal. Dit doen we samen met 13 partners. Met hen realiseren wij een veilige, beleefbare halfnatuurlijke laaglandrivier.

Context

In de periode tot en met 2018 wordt onze coördinerende rol binnen het programma afgebouwd. De lopende fysiek ruimtelijke projecten worden afgemaakt en de focus verschuift naar het benutten van resultaten en verzelfstandigen van de samenwerking.

Acties

  1. Start twee projecten uit de regionale voorkeursvariant: de bouw van de sluizen bij Junne en Mariënberg.
  2. Oplevering inrichtingsplan Vechttraject tussen Hardenberg en Junne, conform planning in de regionale voorkeursvariant.
  3. Start van de eerste twee projecten uit de het nieuwe investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht.
  4. Verwerving of afwaardering van 10% van de noodzakelijke gronden voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in het winterbed van de Vecht.
  5. Realisatie 18,3 hectare Ecologische Hoofdstructuur als onderdeel van de juridische verplichting van 82 hectare binnen de voormalig majeure projecten.

Toelichting op voortgang

Actie 1 De bouw van de sluizen bij Junne en Mariënberg is (opnieuw) uitgesteld. Dit heeft te maken met de eisen die landgoed Junne stelde aan de grondaankoop door het waterschap voor sluizen. Het landgoed wilde de mogelijkheid voor een theehuis creëren, bestemmingsplantechnisch. De bestemmingplanprocedure verliep vervolgens ook met vertraging. In oktober wordt naar verwachting het bestemmingsplan definitief vastgesteld. Het waterschap gaat dan de uitvoeringsperiode in. Het wacht niet tot dat er een onherroepelijk bestemmingsplan is (i.t.t. tot eerdere plannen). De nu ingediende zienswijzen hebben alleen betrekking op het theehuis.

Actie 2 Rheezermaten vertraagt, maar blijft nog wel binnen de hoofdlijnenplanning van de subsidiebeschikking. Het waterschap wil de watersysteemanalyse (die zij uitvoeren en die opnieuw is vertraagd) verwerkt hebben in het Voorontwerp (VO) van het inrichtingsplan. Het VO wordt daarom nu begin 2017 vastgesteld i.p.v. in 2016. Waterschap heeft sinds mei 2016 een manager projectbeheersing toegevoegd aan het kernteam. Op die manier wordt getracht te voorkomen dat er verdere vertraging komt.

Actie 3 De eerste twee subsidie-aanvragen (Monitoring en verschillende projecten van de gemeente Zwolle) zijn binnen en daarmee zijn deze projecten gestart. Er zullen meer subsidieaanvragen volgen.

Actie 4 Inmiddels is in totaal 48 ha. EHS aangekocht van de benodigde 92 ha. Dit jaar is van 7,5 hectare de akte gepasseerd. Dat is dus al 8%. Er zijn mogelijkheden om een heel bedrijf op te kopen. Indien dat lukt, wordt in één keer 29 ha. aangekocht. Deze oppervlakte bestaat voor een deel uit EHS-percelen en verder zal het in worden gezet om (via kavelruil) andere EHS-percelen vrij te ruilen.

Actie 5 Op wat kleine afwerkingszaken na (die in verband met het broedseizoen nu niet kunnen worden gedaan), is er bij Dalfsen een natuurgebied ingericht van 30 hectare.

Financiën

Toelichting op voortgang

Uitvoeringsprogramma tot en met 2015:
De begroting bestaat voor een groot deel uit grondaankopen. Ten tijde van het opstellen van de begroting was een aantal zaken rondom de planning van grondaankoop en -verkoop nog niet duidelijk. Op basis van later verkregen duidelijkheid over de grondzaken is de begroting nu aangepast. Daarnaast is de post Gebiedsproces Rheezermaten opgehoogd. Dit is enerzijds gebeurd omdat er een projectleider ingehuurd moest worden, en anderzijds is er meer aan onderzoek en communicatie (pilotproject) besteed.

Met betrekking tot prestatie '8.1.4 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht' hebben wij besloten de lasten in 2016 te verhogen met € 2.549.300, 2017 met € 447.100 en 2018 met € 949.700 en gelijktijdig de toevoegingen en onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hierop aan te passen.
Verder hebben wij besloten met betrekking tot prestatie '8.1.4 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht' de baten te verhogen voor 2016 met € 520.900 (voor vervreemding vastgoed) en gelijktijdig de toevoegingen en onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hierop aan te passen.

Uitvoeringsprogramma vanaf 2016: Ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2016 voor het nieuwe uitvoeringsprogramma 2016-2018 (onder voorbehoud) was het besluit van uw Staten over dit Uitvoeringsprogramma nog niet genomen. Daarom is in eerste instantie een inschatting van kosten voor het eerste jaar gemaakt en wordt nu het overige budget vastgelegd.

Met betrekking tot prestatie '8.1.4 Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht' hebben wij besloten de lasten van prestatie 8.1.4 te verhogen voor 2016 met € 1.082.000, 2017 met € 1.111.500 en 2018 met € 756.500 en gelijktijdig de toevoegingen en onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hierop aan te passen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van belangenassembleur, investeerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website Ruimte voor de Vecht

Mijlpalen:

Bijeenkomst voor Statenleden, gemeenteraadsleden en algemeen bestuursleden (Vechtdaldag 16 september)