8.1.3 Noordoost-Twente

De gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente heeft als doel het geven van een sociaal-economisch impuls aan Noordoost-Twente, als antwoord op de gestapelde problematiek ten aanzien van demografie, economie en natuur en landschap. Samen met de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser, Oldenzaal en het waterschap Vechtstromen realiseren wij flankerende maatregelen voor het uitvoeren van herstelmaatregelen van Natura 2000 gebieden.

Context

De afgelopen jaren hebben we met de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente gestreefd naar een sociaaleconomische impuls voor Noordoost-Twente, als antwoord op de gestapelde problematiek. Binnen deze problematiek heeft de natuuropgave nog beperkt…

Acties

  1. Onderzoek doen naar mogelijke flankerende investeringen zoals herbestemming Vrijgekomen Agrarische Bebouwing, bedrijfsverbreding, versterking van kernkwaliteiten van het nationaal landschap of innovaties in de landbouw.
  2. Start uitvoering nieuwe tranche herstel van beken rond het brongebied, waarmee verdroging wordt tegengegaan en beleving zoveel mogelijk wordt versterkt.
  3. Start nieuwe tranche Noordoost-Twente 3.0 op basis van leerervaringen traject 2014 - 2015.
  4. Opstellen businesscase vergroten bevaarbaarheid kanaal Almelo-Nordhorn (Duitse grens tot Denekamp).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Er zijn diverse projectvoorstellen in voorbereiding. Het is nog onzeker in hoeverre hiermee het volledige budget wordt uitgeput. Dit zal duidelijk worden rond de zomer en indien nodig worden meegenomen bij de Monitor Overijssel 2016-II.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij faciliteren de trekkers van de gebiedsprocessen. Daarnaast ondersteunt de gebiedsontwikkeling het proces rond kanaal Almelo-Nordhorn. Onze rol is meer een initiërende dan een pionierende met een nieuwe rolverdeling tussen overheid en samenleving.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website Mijn Noordoost-Twente