8.1.5 TecBase Twente

De gebiedsontwikkeling TecBase Twente heeft als doel de innovatieve maakindustrie in Twente te versterken als kansrijke aanjager van de regionale economie. Daarvoor werken we met regionale partners en onafhankelijke adviesteams aan de herontwikkeling van de voormalige militaire luchthaven Twente tot een innovatief bedrijventerrein voor deze maakindustrie (TecBase Twente) met behoud van een beperkte luchthavenfunctie. TecBase Twente krijgt een sterke magneetfunctie waar de hele regio baat van heeft. De gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek voegen we, vanwege de sterke onderlinge samenhang, samen met deze gebiedsontwikkeling.

Context

In het programma TecBase Twente geven we uitwerking aan het advies van de Commissie van Wijzen. Hierin zijn opgenomen de oude prestaties 9.0.2 (Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente) en prestatie 9.0.9 (Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek).

Acties

  1. Opstellen van een Luchthavenbesluit om de luchthavenfunctie te behouden. Deze wordt uiterlijk 1 november 2016 onherroepelijk. Afronden van alle ruimtelijke procedures om doorontwikkeling van TecBase Twente mogelijk te maken.
  2. Besluitvorming voorbereiden over de eerste stappen om de beoogde magneetfunctie voor de innovatieve maakindustrie van de grond te krijgen. Dit op basis van adviezen van het onafhankelijke topteam dat najaar 2015 verschijnt.
  3. Besluitvorming voorbereiden met betrekking tot de randvoorwaarden en aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Aera Development Twente. Als eerste stap komen tot ontvlechting van de woon- en werkfunctie binnen de Gemeenschappelijk Regeling.
  4. Uitvoering deelprojecten Innovatiedriehoek. Onder het programma Innovatiedriehoek vallen acht samenhangende deelprojecten die tot doel hebben het versterken van het vestigingsklimaat in Twente. Inmiddels zijn al deze deelprojecten in uitvoering en is het zaak om dit proces te begeleiden in samenwerking met de partners en tot een succesvolle afronding te komen.
  5. Duidelijke profilering Toplocaties: per toplocatie een scherp onderscheidend profiel en voor Regionaal Bedrijventerrein XL een heldere governance.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking

Financiën

Toelichting op voortgang

Innovatiedriehoek
1. De uitvoering van het project N737 loopt forse vertraging op, hoofdzakelijk door twee ontwikkelingen:
a. het proces van grondaankoop verloopt zeer moeizaam
b. om de door PS opgelegde opgave binnen de Innovatiedriehoek te komen tot innovatieve oplossingen, wordt onderzocht op welke manier de aanpak van de N737 kan worden gecombineerd met enkele grote onderhoudsopgaven in de directe omgeving die voor 2018 moeten worden gerealiseerd. Een gezamenlijke innovatieve aanbesteding hoort hierbij tot de mogelijkheden. De gevolgen van deze ontwikkelingen voor de bestedingen in 2016 zijn op dit moment nog niet aan te geven, maar aannemelijk is dat circa 3,0 miljoen voor dit onderdeel niet in 2016 zal worden besteed.

2. De projecten binnen het deelproject Innovatie Zichtbaar (Launching Customer, Living Labs en Small Business) komen goed op stoom, maar door het tijdelijk stopzetten van de adviescommissie door de gemeente Enschede, is een half jaar vertraging in de uitvoering ontstaan. Of deze vertraging leidt tot financiele consequenties is op dit moment nog niet aan te geven. Met verschuiving van budgetten tussen de 3 regelingen binnen Innovatie Zichtbaar zal naar verwachting het beschikbare budget volledig worden besteed.

Op basis van de prognose is mogelijke onderuitputting binnen de begroting 2016 een oplossing voor de te verwachting overvraag aan middelen binnen Innovatie Zichtbaar.

Per saldo betekent dit dus dat vooralsnog het geraamde budget in 2016 zal worden besteed. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een mogelijk nog benodigd voor Masterplan Kennispark. Bij de 2e monitor zal er meer zekerheid bestaan over hoe de budgetten zich ontwikkelen. Mocht er dan aanleiding zijn om extra budget vanuit de beschikbare middelen in de UkvO aan de begroting 2016 toe te kennen, zal daarvoor een voorstel worden gedaan.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Voor het programma TecBase zijn wij vooral regisseur, maar op onderdelen ook investeerder. Voor het onderdeel Innovatiedriehoek zijn wij investeerder. Na de regiefase om te komen tot investeringsvoorstellen is in 2015 de fase ingegaan van daadwerkelijk investeren en (laten) uitvoeren van de deelprojecten. Monitoring en beheer staat nu centraal.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: