8.1 Gebiedsontwikkelingen

De in dit beleidsdoel ondergebrachte gebiedsontwikkelingen zijn meervoudige opgaven die in hun samenhang van partijen, belangen en beleidsdomeinen tot resultaat moeten komen. Het betreft hier steeds een gebied of regio waarin meerdere van elkaar afhankelijke partijen het besef van urgentie en de ambities delen. Juist door de samenwerking kunnen partijen deze ambities realiseren.

Wij hebben in elk van deze gebiedsontwikkelingen bij uitstek de rol om belangen in hun samenbundeling tot gelding te doen komen. Door de koppeling van belangen ontstaan de zogenaamde meekoppelkansen: het resultaat is meer dan de som der delen. Gebiedsontwikkelingen vormen een instrument om complexe kerntaak overstijgende opgaven te kunnen realiseren.

Context

Conform het coalitieakkoord 'Overijssel Werkt!' verbindt de provincie zich samen met haar partners aan de ambities van de in gang gezette gebiedsontwikkelingen.