4.1.2 Stimuleren slim gebruik van bestaande netwerken door gedragsverandering

Voor een betere economische bereikbaarheid is het van belang dat bewuster wordt gekozen hoe, of en op welk tijdstip men zich verplaatst van herkomst naar bestemming. Vaak vervallen mensen in gewoontegedrag waardoor ze bijvoorbeeld dagelijks op vaste tijden de auto pakken. Betere bewustwording van alternatieven om niet, anders of op een ander tijdstip te verplaatsen heeft een positief effect op de economische bereikbaarheid voor die mensen die wel zijn aangewezen op vaste tijden en bepaalde vervoerswijzen. Een betere bewustwording draagt bij aan slimmer combineren en beter benutten van verschillende vervoersystemen. Hieraan geven wij invulling door de programma's Beter Benutten en Ketenmobiliteit.

Context

Inzetten op bewustwording om bestaande vervoerssystemen en netwerken slimmer te combineren en beter te benutten is relatief vaak goedkoper dan alleen (blijvend) investeren in uitbreiding van infrastructuur. Tevens draagt bewuster reisgedrag bij aan…

Acties

  1. Uitvoeren programma's Beter Benutten 2015 - 2017 (Zwolle-Kampen Netwerkstad, Twente en Stedendriehoek).
  2. Uitvoeren en afronden programma Ketenmobiliteit conform investeringsbesluit

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Naast regisseur voor de regionale mobiliteitsaanpak waaronder slimmer reizen en beter benutten zijn we investeerder en uitvoerder op onderdelen, tevens zijn we belangenbehartiger richting het Rijk om zo goed mogelijk aangehaakt te blijven op bestaande en toekomstige Rijksinitiatieven.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

1. Statenbrief over uitvoering en afronding programma Ketenmobiliteit. 2. Statenbrief over voortgang Beter Benutten programma's.