1.1.3 Sturen op balans op de woningmarkt

De provinciale ambitie, conform de Omgevingsvisie, is een gevarieerd aanbod aan woonmilieus (typen woningen en woonomgeving), passend bij de vraag. Kortom: de juiste woningen op de juiste plek.

Context

In de huidige tijd en woningmarkt waarin transformatie en herstructurering belangrijker zijn dan uitbreiding zijn de belangrijkste opgaven:
1. Huisvesten bijzondere doelgroepen.
2. Veranderende woon- en zorgvraag.
3. Stedelijke…

Acties

  1. Uitvoering woonafspraken opzetten overlegstructuur, vastleggen prestatie-indicatoren, monitoren van de resultaten.
  2. Pilots ontwikkelen en uitvoeren voor innovatieve woonzorgvormen en huisvesting woonurgenten.
  3. Verkennen en implementeren mogelijkheid koppelen van inzet op energetische transformatie aan andere woningverbeteringsmaatregelen.
  4. Implementeren uitkomsten verkenning doorstromingsinstrumentarium naar aanleiding van evaluatie starterslening.
  5. Doorzettingskracht en ladder duurzame verstedelijking (met lokaal maatwerk) vastleggen in Omgevingsvisie en -verordening.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

De rol van de provincie verschilt per deelbeleidsvlak, van faciliterend tot controlerend.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Website Wonen in Overijssel