9.1.2 Steunfunctietaken Wmo

In december 2012 hebben uw Staten het uitvoeringsplan steunfunctietaken Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2013 - 2016 vastgesteld (zie PS/2012/933). 2016 is hiervan het laatste uitvoeringsjaar.

Context

De aanbevelingen uit het onderzoek naar behoefte aan steuntaken Wmo hebben we in 2013 gebruikt om in samenwerking met de Overijsselse gemeenten een uitvoeringsplan steunfunctietaken Wmo 2013 - 2016 op te stellen. Vooruitlopend hierop hebben we het…

Acties

  1. Uitvoeren uitvoeringsplan steunfunctietaken Wmo 2013 - 2016.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Steunfunctietaken Wmo PS/2012/933
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.