5.3.2 Van idee naar marktintroductie

Om continuïteit en groei van het MKB te bewerkstelligen voert de provincie beleid om kansrijke ondernemers vraaggestuurd te faciliteren bij innovatie. Om van idee tot marktintroductie te komen doorlopen ondernemers verschillende fasen. Het gaat hierbij om een proces van het onophoudelijk aanzwengelen en verbeteren van bedrijfsprocessen met als doel dat ondernemers succesvol zijn en blijven in gekozen (nieuwe) markten, oftewel business development. Dit kenmerkt zich door een ketenbenadering bestaande uit de volgende onderdelen: (1) ideevorming, ontmoeting, en consortiumvorming rond concrete thema’s, (2) business development: ontwikkeling businessplannen en zoeken van financiering, (3) ontwikkeling van demonstratieprojecten en implementatie, en (4) (internationale) marktintroductie.

Context

In dit speelveld zijn de ondernemers aan zet. Zij bepalen of en waarop zij willen innoveren, wij faciliteren met onze partners het proces.

Acties

  1. Het faciliteren van het organiseren van 150 ontmoetingen / evenementen gerelateerd aan innoveren. Aan deze bijeenkomsten nemen 6.000 deelnemers deel.
  2. Het faciliteren van het vormen van 30 private of publiek-private consortia.
  3. Het faciliteren van 300 ondernemingen door (financiële) ondersteuning en begeleiding.
  4. Het mogelijk maken dat 10 spin-offs ontstaan vanuit business development.
  5. Opstellen van een investeringsvoorstel voor smart industries.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In de primitieve Begroting 2016 is per abuis een bedrag van € 1,3 miljoen aan lasten geraamd op prestatie 5.3.2 in plaats van op prestatie 5.3.1. Via een begrotingswijziging bij deze Monitor wordt dit hersteld. Wij stellen voor om bij wijze van administratieve correctie € 1,3 miljoen af te ramen van het budget 2016 van prestatie 5.3.2 ten gunste van prestatie 5.3.1 dit tevens binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Binnen de Subsidieregeling Agro & Food is een garantstelling verstrekt van € 300.000 voor het project Slimme Proti-keten, waarbij een bedrijf een transformatie ondergaat van een varkenshouderij naar een insectenkweeksysteem. Wij stellen op basis van een risico-inschatting voor om voor deze garantstelling ten laste van prestatie 5.3.2 een dotatie in de Algemene Risicoreserve te doen van € 75.000.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur en faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel Innovatie en Internationalisering (in voorbereiding, volgt in najaar 2016)