5.2.2 (Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit

De economie trekt weer aan, maar de economische sectoren in Overijssel ontwikkelen zich met verschillende snelheden. In sommige sectoren is sprake van een krimpende werkgelegenheid, in andere sectoren trekt de werkgelegenheid juist aan. Wij stimuleren de mobiliteit, binnen sectoren, over sectorgrenzen heen en ook over de grens in Duitsland. Het stimuleren van arbeidsmobiliteit in een veranderende arbeidsmarkt is van belang om werknemers aan het werk te hebben en te houden.

Context

De regio is het niveau waarop de arbeidsmarkt functioneert. Zeker waar het gaat om intersectorale mobiliteit en/of van werk naar werk begeleiding. Hiervoor is een regionale infrastructuur van bedrijfsleven, werknemersorganisaties,…

Acties

  1. Ondersteunen regionale pilots van werk naar werk en intersectorale mobiliteit, ook over de grens met Duitsland.
  2. Garantstelling sectorplan Twente Werkt!
  3. Cofinanciering INTERREG A programma’s, zoals UNLOCK, gericht op informatievoorziening voor grensoverschrijdend werkzoekenden, onderwijs in Duitse taal & cultuur, werken&leren over de grens via BBL en detachering.
  4. Extra impuls om de arbeidsmarkten aan weerszijden van de grens beter op elkaar aan te laten sluiten via een euregionaal arbeidsmarktpact.
  5. Inzet (bestuurlijk en via agendering, lobby) op verschillen tussen Nederland en Duitsland op het gebied van diploma-erkenning, beroepskwalificaties, administratieve lasten en in het sociale en fiscale domein.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk bemiddelaar en stimulator. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

Statenvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee’, zie PS/2016/196