5.1.1 Werklocaties: basis op orde

Wij sturen op de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties: spoor 1 ‘basis op orde’. We beogen knelpunten in vraag / aanbod te voorkomen. Het is van belang dat de door de markt gewenste typen werklocaties tijdig beschikbaar zijn. Interventies lopen (1) via het ruimtelijk spoor (werklocatievisies; (re)programmeren), (2) via gerichte investeringen (HMO; met partners) en (3) via kennisdeling (over slim beheer / onderhoud en duurzaamheid).

Context

De markt voor werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren) verschuift van een groei- naar een krimp-/vernieuwingsmarkt. De match tussen vraag en aanbod is primair een lokale opgave en daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid (ruimtelijk spoor).…

Acties

  1. Inventarisatie aanpak ruimtelijk spoor (werklocatievisies; (re)programmeren).
  2. De opdracht aan Herstructureringsmaatschappij Overijssel wordt gecontinueerd inclusief een verruiming naar alle soorten werklocaties (voor gerichte investeringen).
  3. Doorlopend beleid in relatie tot revitalisering bedrijventerreinen en aanpak leegstand kantoren.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

De raming voor 2016 hebben we geactualiseerd in verband met lopende aanvragen voor zowel Leegstand Kantoren als Bedrijventerreinen. Daarnaast stellen we voor om van deze middelen € 250.000 beschikbaar te stellen als aanjaagsubsidie van het gemeentelijk retailbeleid. Dit wordt nader toegelicht in het Statenvoorstel.

Wij besluiten conform de spelregels Kwaliteit van Overijssel een bedrag van € 2,51 miljoen over te hevelen van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel naar prestatie 5.1.1. Daarnaast stellen wij voor om van dit bedrag € 250.000 beschikbaar te stellen als handreiking bij het opstellen en uitvoeren van gemeentelijk retailbeleid.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: