2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

We stimuleren en steunen initiatieven van inwoners, ondernemers, instellingen en andere overheden. Wij helpen projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing te realiseren met het programma Nieuwe Energie, waarin we de samenwerking met partijen uitvoeringsgericht vorm willen geven. Daarmee vermindert het energieverbruik, en stijgt de opwekking (of oogst) uit hernieuwbare energie en dus het aandeel hernieuwbare energie in het totale verbruik van Overijssel.

Context

We houden vast aan de doelstelling van 20% hernieuwbare energie en realiseren dit in 2023 realiseren. Het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie vraagt een transitie van de markt die van oudsher is ingericht op fossiele energie. Dit vergt…

Acties

  1. Het vormgeven van een Uitvoeringsprogramma en -organisatie voor Nieuwe Energie in samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen.
  2. Aanjagen van energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie bij 75 bedrijven en instellingen via prestatieafspraken, branchegerichte samenwerking, financiële prikkels en via toezicht van de Regionale Uitvoeringsdiensten.
  3. Ondersteunen van vijf lokale initiatieven met een netwerk van lokale adviseurs en het aanbieden van ontwikkelbudget (makelaardij voor lokale energie-initiatieven).
  4. Mede ontwikkelen van twee aardwarmteprojecten.
  5. Ondersteunen bij het opstellen van één regionaal warmteplan voor Enschede / Hengelo voor verduurzaming en uitbreiding van warmtenetten.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Budgetuitputting 2016:
Na inventarisatie is het totaal aan nog te verwachten aanvragen in 2016 € 7.450.000 ten laste van KvO middelen. De beschikbare ruimte voor 2016 binnen het programma bedraagt € 0,958 mln. In de UKvO is nog een bedrag van € 5,8 miljoen vrij beschikbaar. Er is dus dekking voor € 6,7 miljoen. Dit betekent een verwacht tekort van € 750.000.
In 2016 is gestart met de voorbereiding van het Investeringsvoorstel voor het vervolg van het programma Nieuwe Energie. Dit voorstel komt in een participatief proces tot stand en daardoor kost dit veel tijd. Op z’n vroegst zal dit voorstel in december 2016 ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd. In de aanloop naar de 2e monitor 2016 zal worden bezien of dit tekort nog realistisch is en of dan een investeringsvoorstel voor 2016 moet worden gedaan, vooruitlopend op het Investeringsvoorstel voor de totale aanvullende middelen.

Project Overijsselse Aanpak 2016-2020:
Hiervoor is het volgende benodigd:

• UBS 8.28 Duurz. Ond. Voucher energie aanbod € 75.000
• UBS 8.29 Stimulering actieve marktaanpak € 475.000
Totaal project Overijsselse Aanpak 2016-2020 € 550.000

Met het besluit van 1 december 2015, GS2015/0383807, Ondertekening intentieverklaring Overijsselse Aanpak 2016-2020, heeft het college zich bereid verklaard uit programmageld 2016 € 3 miljoen aan het project toe te kennen. De Reserve Energiebesparing is destijds o.a. ingesteld met als doel kosten te dekken die gemaakt worden door cofinanciering van gemeentelijke subsidieregelingen en projecten op het gebied van energiebesparing. Vanuit deze Reserve is al eerder voor 2016 een bedrag van € 2,45 miljoen voor het programma nieuwe Energie beschikbaar gesteld.

Wij stellen u voor om de lasten op prestatie 2.1.1 te verhogen met € 550.000 en dit bedrag te onttrekken uit de Reserve Energiebesparing.

Bio-energie initiatief in Hardenberg:
Omdat de kans zeer klein is dat dit initiatief gerealiseerd kan worden en daarmee niet aan de subsidievoorwaarden is voldaan, is de mogelijkheid tot uitbreiding van de financiering opgezegd en de reeds geleverde financiering van 1 miljoen met rente teruggevorderd.
Wij hebben daarop besloten de 'Voorziening lening Biorights Hardenberg' op te heffen.

Warmtenet Hengelo en Green Deal:
Op 18 mei 2016 heeft de provincie samen met de ministeries van EZ en IM, de gemeente Hengelo en 5 bedrijven (w.o. AkzoNobel) een Green Deal ondertekend (GS besluit d.d. 10 mei 2016 kenmerk 2016/0158254). In de Green Deal werken de publieke en private partners samen aan verduurzaming en uitbreiding van Warmtenet Hengelo en de versnelde aansluiting van de High Tech System Park (HTSP) op Warmtenet. De Green Deal omvat ook een rijksbijdrage van € 3,0 miljoen. Dit bedrag zal dit jaar worden ontvangen en beschikbaar worden gesteld aan de gemeente Hengelo.

De leenovereenkomst voor Warmtenet Hengelo vervalt omdat de lening is omgezet in een subsidie, waarbij de subsidie ten laste wordt gebracht van de voorziening Warmtenet Hengelo. Uw Staten zijn hierover geïnformeerd met onze brief 2016/0145300 d.d. 31 mei 2016. Daarnaast betekent de omzetting dat de rentebaten vervallen.

Wij stellen u voor de subsidie ad € 1,8 miljoen ten laste van de voorziening Warmtenet Hengelo te brengen en daarnaast de baten op prestatie 2.1.1 te verlagen met € 39.000 voor 2016 en vanaf 2017 met € 36.000 ten laste van de algemene middelen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

Programmaverantwoordelijkheid voor het totaal en situationeel voor de onderdelen zoals projecten binnen het programma.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2023.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Nieuwe Energie

Mijlpalen:

Start “aanpak 2.1” voor Overijsselse Aanpak voor energiebesparing in woningen.