4.6.6 N307 / N23

Ten behoeve van de verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid, voor zowel personen- als vrachtverkeer onderzoeken wij hoe de N307 is om te bouwen tot uiteindelijk een veilige, regionale stroomweg 100 km/uur (2x2).

Context

Door intensief samen te werken met het project Ruimte voor de Rivier (aanleg Reevediep) en de provincie Flevoland wordt een gefaseerde aanpak van de N307 gemaakt die invulling geeft aan de doelstellingen bereikbaarheid en veiligheid.

Acties

  1. Start planstudiefase N307.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Met uw besluit over de verkenning N307 PS/2016/122 heeft u besloten, om in aanvulling op de reeds beschikbare middelen voor de N307 (€ 3,8 miljoen) binnen de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel, een bedrag van € 14,7 miljoen te oormerken voor de N307 uit de nog te verdelen middelen mobiliteit uit het coalitieakkoord 2015-2019. Het totale projectbudget (inclusief toename van beheer en onderhoudskosten) van € 18,5 miljoen is daarmee geoormerkt binnen de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel. Bij uw voornoemd besluit heeft u ingestemd een bedrag van € 2,5 miljoen over te hevelen van de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor dekking van de planstudiekosten (€ 0,5 miljoen) en de spoedige aanleg van de parallelweg tussen Kampen en de Schansdijk (€ 2,0 miljoen).

Wij stellen u voor met betrekking tot prestatie 4.6.6 N307 een bedrag van € 2,5 miljoen te onttrekken aan de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel en over te hevelen naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voorts hebben Gedeputeerde Staten op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel besloten om in 2016 € 0,5 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan het budget voor prestatie 4.6.6.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie is wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website N307

Mijlpalen:

Besluitvorming verkenning ombouw N307 (PS/2016/122)