4.6.4 N35

Ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid en bereikbaarheid van zowel personen- als goederenvervoer, stimuleren en financieren wij deels een door het Rijk te realiseren opwaardering van de N35 tussen Zwolle en Almelo (eindbeeld: 2x2 rijstroken 100 km/u). Dit draagt bij aan een veilige weg en bevordert de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de kernen.

Context

De investeringsbijdrage van de provincie heeft er toe bijgedragen dat het Rijk de N35 een hogere prioriteit gegeven heeft en de uitvoering als geheel in 2022 afrond. Door het oplossen van mobiliteits- en verkeerveiligheidsknelpunten wordt de…

Acties

  1. Traject Zwolle - Wijthmen; Afronden tracébesluit en uitvoeringsbesluit door minister.
  2. Traject Wijthmen - Raalte - Nijverdal; Uitvoering verkeersveiligheidsmaatregelen door Rijkswaterstaat en gemeenten.
  3. Traject Wijthmen - Raalte - Nijverdal; Investeringsbesluit Kruising N35-N348 inclusief onderdoorgang spoor.
  4. Traject Nijverdal - Wierden; Planvormingfase door Rijkswaterstaat en vergunningentraject verplaatsing winputten Vitens door provincie; Aanpassing grondwaterbeschermingsgebied; Vergunningentraject begeleiden.

Toelichting op voortgang

Zwolle - Wijthmen: Het Rijk werkt aan een wijzigingsbesluit Tracé op basis van de uitspraak van de Raad van State. De uitspraak heeft geen gevolgen voor de geplande openstelling voor het traject.
Wijthmen - Raalte - Nijverdal: Rijkswaterstaat (RWS) is in mei gestart met informatieverstrekking aan de omwonenden en inwoners. Hierna volgt het participatietraject met aanwonenden. De realisatiedatum blijft door RWS gehandhaafd.
Het investeringsbesluit Kruispunt Bos (N35/N348) wordt in 2016 voorgelegd aan uw Staten.
Traject Nijverdal - Wierden: De planvormingsfase (OTB-MER) verloopt conform planning. Onderzoek naar effecten van verplaatsing van een deel van de waterwinning op de natuurdoelstellingen van het Wierdense veld is afgerond en met de aanvraag onttrekkingsvergunning waterwinning Dennenkamp ingediend.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Wij vervullen bij deze prestatie de rol van beïnvloeder, lobbyist en medefinancier.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Investeringsbesluit kruising N35-N348