4.6.1 A1

Ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid voor zowel personenvervoer als goederenvervoer, realiseert het Rijk de integrale verbreding van de A1 tot 2x4 rijstroken voor het westelijke traject van Apeldoorn - Deventer en 2x3 rijstroken voor het traject Deventer - Azelo. Hiervoor hebben wij met het Rijk een overeenkomst gesloten.

Context

In samenwerking met regionale partners is in overleg met het Rijk tot vervroegde aanleg van de capaciteitsuitbreiding van de A1 gekomen. Aanpak van doorstromings- en verkeersveiligheidsknelpunten voor personen- en vrachtverkeer op de A1.

Acties

  1. Bewaken gemaakte afspraken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A1 (onder andere afronding planstudie-MER).
  2. Uitwerken inpassingsvisie in concrete maatregelen ter versterking ruimtelijke kwaliteit.
  3. Advies over de aansluitingen van de (verbrede) A1 op het onderliggend provinciaal wegennet.

Toelichting op voortgang

Het doorrekenen van het verkeersmodel NRM 2016 leidt tot een vertraging van 6 maanden in de planfase. Het niet toepassen van een actueel NRM (2016) tijdens het OTB-MER kan in de bezwarenprocedure bij Raad van State oplopen tot een voortgangsrisico die tot 18 maanden kan oplopen.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Door tijdens de onderhandelingen op te treden als mede-investeerder en -financier heeft de provincie hiermee het Rijk doen besluiten om een deel van het project te vervroegen van 2028 naar 2017. Hiermee wordt de doorstroming en de verkeersveiligheid van de A1 aanzienlijk vergroot.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2028.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: