4.4.2 Goederenvervoer over Water

Ten behoeve van het realiseren van de economische bereikbaarheid voor het goederenvervoer continueren we het lopende uitvoeringsprogramma (UVP) 'Goederenvervoer over water'. Het programma versterkt de logistieke sector in Overijssel en levert een bijdrage aan leefbaarheid en veiligheid.

Context

Het programma Goederenvervoer over water kent ook een link met het programma Beter Benutten via onder meer de bediening van bruggen en sluizen.

Acties

  1. Uitvoeren en afronden van het uitvoeringsprogramma 'Goederenvervoer over water'.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

De dekking van de kosten voor het baggeren in het kader van "niet gesprongen explosieven" voor het project Kanaal Almelo de Haandrik vindt plaats uit de Reserve waterwegen. Voor de doorlopende verplichtingen in 2016 wordt een bedrag van € 450.000 onttrokken aan de Reserve waterwegen.

Met betrekking tot prestatie 4.4.2 Goederen vervoer over Water stellen wij u voor om de lasten te verhogen met een bedrag van € 450.000 onder gelijktijdige onttrekking aan de Reserve Waterwegen.

Daarnaast worden er kosten gemaakt in het kader van Beter Benutten 2 programma’s. Hiervoor zijn middelen gereserveerd binnen de Reserve Verkeer en Vervoer die nog niet in de begroting zijn opgenomen. Wij stellen u voor om de lasten op prestatie ‘4.4.2 Goederen vervoer over water’ incidenteel te verhogen met € 206.000 onder gelijktijdige onttrekking aan de Reserve Verkeer en Vervoer.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Het uitvoeringsprogramma goederenvervoer over water is een Overijssels programma, getrokken door de provincie (financiering vanuit KvO).

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website Goederenvervoer Overijssel

Mijlpalen:

U wordt in de loop van dit jaar middels een Statenbrief geïnformeerd over de voortgang en behaalde resultaten van het Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over Water.