4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

Ten behoeve van een goede economische bereikbaarheid is een kwalitatief hoogwaardig en veilig fietssysteem van belang. Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets als duurzaam vervoermiddel en als alternatief vervoermiddel voor de auto en openbaar vervoer voor reisafstanden tot 15 kilometer. Wij hebben daarbij tevens aandacht voor de consequenties (verkeersveiligheid) en de kansen van de komst van de elektrische fiets. Ook gedragsbeïnvloeding is een belangrijk component van de aanpak. Als vervolg op het Koersdocument Fiets worden regionale meerjarige fietsprogramma’s opgesteld (NoordWest Overijssel, Salland, Vechtdal en Twente) en bestaande stimuleringsacties geïntegreerd om het fietsgebruik te stimuleren door verbeteren infrastructuur en beïnvloeden van het gedrag. Hieronder valt ook de uitvoering van fiets gerelateerde onderdelen uit de lopende programma's zoals Beter Benutten en Ketenmobiliteit.

Context

In het Koersdocument Fiets is nadrukkelijk gekozen voor een integrale benadering, zowel vanuit de verschillende beleidsdisciplines (gezond en veilig leefmilieu, vrij tijd en economie, ketenmobiliteit en Beter Benutten) als vanuit de mens…

Acties

  1. Opstellen regionale meerjarige fietsprogramma's per gebied.
  2. Uitvoeren regionale meerjarige fietsprogramma's per gebied.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In verband met een doorschuiving van een aantal verplichtingen uit 2015 naar 2016 en inbedding van de afspraken ‘BeterBenutten2 regionale fietsstimulering’, stellen wij voor om de lasten op prestatie 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik te verhogen met € 106.000 voor 2016 en € 39.000 voor de jaren 2017 tot en met 2020 onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking Reserve Verkeer en Vervoer.

Daarnaast wordt de begroting aangepast voor kosten (€ 228.000) die wij maken voor Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad (ZKN) en welke wij doorbelasten aan ZKN. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten om een bedrag € 228.000 toe te voegen aan de begroting 2016 (zowel de baten als de lasten; bijdragen derden).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Binnen het fietsdossier heeft de provincie meerdere rollen, te weten wegbeheerder (provinciale fietspaden), regisseur van het proces (opstellen programma's fiets) en faciliteerder van middelen richting andere wegbeheerders (BDU subsidie).

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

In uw vergadering van 11 mei 2016 heeft u de Uitwerking Koersdocument Fiets Overijssel vastgesteld (PS/2016/172).