4.2.5 Spoor Vechtdallijnen

Ten behoeve van een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer (OV). De Vechtdallijnen zijn onderdeel van het kernnet. Op het traject Zwolle - Emmen treffen we samen met provincie Drenthe maatregelen om de capaciteitsuitbreiding te realiseren. Het spoorgedeelte Almelo - Mariënberg optimaliseren we door het doortrekken van de treindienst naar Hardenberg en onderzoeken we de haalbaarheid van elektrificatie.

Context

Samen met stakeholders werkt provincie Overijssel aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Uitvoeren toezicht op voorbereiden van de snelheidsverhoging op het gedeelte Almelo - Mariënberg door ProRail, inclusief doorrijden naar Hardenberg (conform PS/2013/195).
  2. Uitvoeren verbeterplan Beter Benutten spoor door: a. Inzetten van extra treinmaterieel door de vervoerder. b. Spitsmijdende maatregelen door onderwijsinstellingen. c. Realisatie van opstelcapaciteit in Emmen door provincie Drenthe.
  3. Onderzoek naar de haalbaarheid van elektrificatie van het gedeelte Almelo-Mariënberg.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In verband met een doorschuiving van een subsidieverplichting uit 2015 naar 2016 en te maken onderzoekskosten voor de verbetering van het spoor Almelo - Mariënberg, is er in 2016 incidenteel € 165.000 benodigd.

Wij stellen u voor om de lasten op prestatie 4.2.5 Spoor te incidenteel verhogen met € 165.000 onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking Reserve verkeer en vervoer.

Daarnaast hebben wij een begrotingswijziging doorgevoerd waarmee onze begroting in overeenstemming wordt gebracht met de geactualiseerde projectbegroting van Prorail, aan wie de uitvoering van het project 'verbetering treindienst Almelo - Marienberg (snelheidsverhoging en doorrijden naar Hardenberg) is opgedragen (kasritmebijstelling). Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om de begroting 2016 en 2017 te verhogen met respectievelijk €7,9 en € 1,4 miljoen door deze middelen te onttrekken aan de hiervoor gereserveerde middelen in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

De studieresultaten van het lopende verdiepend onderzoek elektrificatie zal uiterlijk in het vierde kwartaal 2016 aan uw Provinciale Staten worden voorgelegd.