3.5.6 Monitoren en evaluatie

Met het monitoring- en evaluatieonderzoek bepalen wij de effectiviteit van ons beleid om waar nodig ons beleid te kunnen aanpassen. In het Natuurpact zijn afspraken gemaakt over de onderwerpen waarover wij moeten rapporteren aan het Rijk.

Context

Door de afspraken in het Natuurpact is de rol van de provincies bij de uitvoering van de monitoring en evaluatie op het gebied van natuurkwaliteit en uitvoering van natuurbeleid groter geworden. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak van Rijk en…

Acties

  1. Uitvoeren monitoringsactiviteiten benodigd voor de eigen plannen en control-cyclus en voor de afspraken van het Natuurpact. Het betreft onder meer de monitoring van de EHS, de Natura2000-gebieden, de Programmatische Aanpak Stikstof en het agrarisch natuurbeheer.
  2. Op grond hiervan het leveren van bijdragen vanuit Overijssel aan landelijke voortgangsrapportages over het natuurbeleid conform de afspraken van het Natuurpact Monitoringsprogramma.
  3. Evalueren van de pilot "grote particuliere investeerders" en hierbij met name het onderdeel aanbesteding in de markt van de inrichting en het beheer van natuurgebieden. De resultaten van de evaluatie betrekken wij bij het ontwikkelen van verder instrumentarium voor de realisatie van het Nationale Natuurnetwerk.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder en onderzoeker.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.