3.4.1 Verbetering van de verkaveling van de landbouw

Een goede verkaveling is belangrijk voor een toekomstbestendige agrarische sector. Door deze verbeterde verkaveling werken wij aan een aantrekkelijk landelijk gebied met een betere balans tussen economie & natuur.

Context

Als beleidsbepaler hebben we de ruimtelijke randvoorwaarden voor de agrarische sector vastgelegd in onze Omgevingsvisie. Als ontwikkelaar en investeerder ondersteunen wij de sector door bij te dragen aan de verbetering van de verkaveling.
In…

Acties

  1. Opleveren circa 7.500 hectare vrijwillige planmatige kavelruilprojecten.
  2. Elf wettelijke verkavelingsprojecten in uitvoering, waarvan vier in de afrondingsfase.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor de projecten die in het kader van deze prestatie worden uitgevoerd zijn budgetten beschikbaar in de jaren 2016 tot en met 2018 en in de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. De begroting dient nog te worden afgestemd op het verwachte bestedingsritme voor deze projecten. Het budget in 2016 ramen wij daartoe af met € 1,9 miljoen.Het budget in de jaren 2017 tot en met 2020 verhogen wij in totaal met € 3,9 miljoen. Het saldo van € 2,0 miljoen wordt onttrokken aan de voor deze projecten beschikbare middelen in de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
Verder hebben wij in 2016 voor € 0,2 miljoen aan bijdragen van derden ontvangen ten behoeve van deze projecten.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de lasten en baten voor deze prestatie in 2016 per saldo te verlagen met € 2,1 miljoen en de lasten in de jaren 2017 tot en met 2020 te verhogen met respectievelijk € 1,3 miljoen, € 0,8 miljoen, € 1,3 miljoen en € 0,5 miljoen. Dekking van de benodigde middelen komt conform diezelfde spelregels ten laste van de voor deze projecten beschikbare middelen in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Wij hebben de ‘Regeling Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’ opengesteld. Op basis van deze regeling in het kader van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) worden subsidies verstrekt ter verbetering van de verkavelingstructuur van landbouwbedrijven. De regeling heeft een omvang van € 800.000. Het aandeel van de provinciale cofinanciering hierin, ter grootte van € 400.000, komt deels ten laste van het reeds voor 2016 beschikbare budget in het kader van de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur (prestatie 8.1.2) en deels ten laste van de middelen die voor deze prestatie (3.4.1) beschikbaar zijn in de reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten € 200.000 vanuit deze reserve over te hevelen naar het budget voor prestatie 3.4.1 in 2016.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Inrichting Landelijk Gebied. Voorstel voor indicatieve verdeling van het budget uit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 PS/2012/437