3.2.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Met de afronding van de pMJP-projecten gericht op natuurontwikkeling dragen wij bij aan een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en ecologie.

Context

In de periode 2016 - 2018 wordt een oppervlakte van 115 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Van het project Verplaatsing agrarische bedrijven ten behoeve van de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland geven wij nog drie eindbeschikkingen. De…

Acties

  1. Afronden project natuurrealisatie Reggedal bij Enter.
  2. Afgeven drie eindbeschikkingen ten behoeve van verplaatsing agrarische bedrijven.
  3. Administratief afhandelen groenfondsleningen tot en met 2023.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Binnen deze prestatie wordt onder andere uitvoering gegeven aan de afronding van sectorale projecten voor Ecologische Hoofdstructuur. De middelen voor deze afronding bevinden zich in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.De verwachte bestedingen voor 2016 bedragen € 0,35 miljoen. Ter dekking van die bestedingen voegen wij € 0,35 miljoen toe aan het budget voor deze prestatie, ten laste van de daarvoor gereserveerde middelen in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Ook in het kader van deze sectorale projecten is een verzekeringsuitkering ontvangen van € 0,1 miljoen ten behoeve van het project Oldematen.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten een bedrag van € 250.000 vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar het budget voor prestatie 3.2.3 in 2016.

Verder vindt de uitvoering van de natuuropgaven in de integrale projecten Losser (Elsbeek/Overbeek, € 280.000) en Dalmsholte (€ 220.000) plaats vanuit de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur. Het is om die reden wenselijk ook het budget voor die afronding over te hevelen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel naar de Uitvoeringsreserve EHS, van waaruit de kosten voor de Ontwikkelopgave worden gedekt.

Wij stellen u voor om incidenteel en budgettair neutraal € 500.000 vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar de Uitvoeringsreserve EHS.

Ook de afronding van pMJP-projecten wordt onder deze prestatie verantwoord. De middelen voor deze projecten bevinden zich in de Reserve afrekening pMJP/ILG. Deze middelen dienen nog te worden toegevoegd aan het budget voor prestatie 3.2.3, gedurende de jaren 2016 tot en met 2018. Daarnaast worden in 2016 bijdragen van derden ontvangen voor deze projecten, ter grootte van € 0,4 miljoen

Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 3.2.3 voor de jaren 2016 tot en met 2018 te verhogen met respectievelijk € 1,3 miljoen, € 0,4 miljoen en € 0,3 miljoen. Daarnaast stellen wij u voor om begrote baten voor deze prestatie in 2016 te verhogen met € 0,4 miljoen. Ten slotte stellen wij u voor het saldo ten laste van de Reserve afrekening pMJP/ILG te brengen.

Tenslotte wordt binnen deze prestatie uitvoering gegeven aan het project Particuliere natuurontwikkeling. In de Perspectiefnota 2017 hebben wij aangegeven kans te zien om onze doelstelling in het particulier natuurbeheer via “andere wegen” te realiseren. Hiervoor zullen wij twee tenders uitvoeren, gericht op natuurontwikkeling en kwaliteitsimpuls bestaande natuur. In het Statenvoorstel wordt dit nader toegelicht. Realisatie van deze tenders vergt € 6,0 miljoen.

Wij stellen u voor om € 6,0 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, in te zetten voor de tenders nieuwe particuliere natuuraanleg- en beheer (€ 5,0 miljoen) en kwaliteitsimpuls bestaande particuliere natuur (€ 1,0 miljoen). Via één van de volgende documenten uit de planning- & control cyclus doen wij u een voorstel deze middelen vanuit de reserve, overeenkomstig het verwachte bestedingsritme, toe te voegen aan de begroting voor deze prestatie in de komende jaren.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Bij deze prestatie hebben wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Inrichting Landelijk Gebied. Voorstel voor indicatieve verdeling van het budget uit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 PS/2012/437