1.5.5 Klimaat Actieve Stad

In de Deltabeslissing 2015 is uitgesproken dat alle overheden de afspraak maken om steden en dorpen klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het gaat hierbij vooral om het omgaan met extremer weer (veel regen of hoge temperaturen) waardoor wateroverlast of hittestress optreedt.

Context

In 2050 moet heel Nederland meer klimaatbestendig zijn ingericht. Wij hebben een eerste vertaling van deze opgave in samenwerking met onze partners vormgegeven deze wordt verwerkt in de Omgevingsvisie Overijssel (zie prestatie 1.4.2). De komende…

Acties

  1. Stimuleren en faciliteren van gemeenten om de klimaatopgave te verbinden met herstructurering bestaand bebouwd gebied en nieuwbouw (Klimaat Actieve Stad).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we in dit proces situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Website Klimaat Actieve Stad IJssel-Vechtdelta