1.5.1 Zoetwatervoorziening Oost Nederland

Een goede en toekomstbestendige watervoorziening wapent ons tegen perioden van droogte. We investeren samen met het Rijk de komende zes jaar (2016 – 2021) in verbetering van de zoetwatervoorziening. Speciale aandacht vraagt daarbij het stedelijk gebied (zie prestatie 1.5.5).

Context

Afgelopen jaren is door regionale overheden en maatschappelijke organisaties -in samenhang met het nationale Deltaprogamma- een strategie en werkprogramma opgesteld voor zoetwatervoorziening in Oost-Nederland. Kern van de strategie is zuinig…

Acties

  1. Uitvoering Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost Nederland en Werkprogramma Zoetwatervoorziening hoge Zandgronden.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Op grond van de Waterwet hebben we een kaderstellende taak. Voor het overige kiezen we conform Kompas 2020 situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2021.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Website Zoetwatervoorziening Oost-Nederland